ความเป็นมา

ระะบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

ความเป็นมา

2 ตุลาค 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จัดทำ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การดำเนินการ

่ 25 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการ บูรณาการความร่วมมือจัดกรทำข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติร่วม 10 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari