ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

ความเป็นมา

    2 ตุลาค 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จัดทำ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การดำเนินการ

บูรณาการความร่วมมือจัดกรทำข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติร่วม 10 หน่วยงาน

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

ข้อมูลสินค้า

Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari